TRADE EURO Partner Reglement

TRADE EURO – DOUBLE D EUROPE bv

TRADE EURO is een wereldwijd netwerk waarin zaken worden gedaan met de TRADE EURO als betaalmiddel.

De waarde van één TRADE EURO heeft de waarde van 1 euro zoals vastgelegd op datum van 1 mei 2019.

 1. DOUBLE D EUROPE BV, , handelend onder de naam TRADE EURO, beschikt over een licentie voor de exploitatie en commercialisering van het TRADE EURO concept nationaal en internationaal krachtens een overeenkomst van licentie en dienstverlening afgesloten met de NV TRADE EURO.
 2. Alle kennisgevingen van TRADE EURO aan de TRADE EURO partners  gebeuren per e-mail, via publicatie op de facebookpagina van TRADE EURO, via de app of de website www.tradeeuro.eu.
  In geval van enige wijziging van adres, contactgegevens, activiteit, vennootschapsvorm, aanstelling nieuwe bestuurders of beëindiging van de activiteit  verbindt de TRADE EURO partner  zich ertoe deze schriftelijk aan TRADE EURO mee te delen binnen 30 dagen. 
 3. Het partner reglement kan in functie van de evolutie van TRADE EURO aangepast worden. Deze aanpassingen worden voorgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Vanaf deze goedkeuring zijn de aanpassingen bindend voor alle partners. Een gecoördineerde versie van het gewijzigde partner reglement  kan  steeds worden geraadpleegd op de website www.tradeeuro.eu 
 4. Bij verkoop dient de TRADE EURO partner conform de fiscale wetgeving van het land waar de verkoop gebeurt steeds een factuur op te maken of de bedragen in te brengen in zijn kasboek. De btw dient steeds conform de btw-wetgeving van de plaats van de maatschappelijke zetel van de TRADE EURO partner aangerekend te worden.
  Deze fiscale verplichtingen staan los van de onderling overeengekomen wijze van betaling. 
 5. De TRADE EURO organisatie houdt alle TRADE EURO transacties bij in een centraal bestand.
  Iedere TRADE EURO partner kan online zijn TRADE EURO rekening  en zijn transacties ten allen tijden raadplegen.  
 6. In de bijlage van de jaarrekening van de TRADE EURO partner dienen de TRADE EURO rekeningen opgenomen te worden.   
 7. Alle TRADE EURO partners kunnen aankopen verrichten bij elkaar en dit volgens het vastgelegde gepubliceerde of onderhandelde TRADE EURO bedrag,  rekening houdende met de algemene TRADE EURO reglementering. 
 8. TRADE EURO behoudt zich het recht voor om, bij vermoeden van onregelmatigheden en/of verdachte handelstransacties, de TRADE EURO rekening van de TRADE EURO partner tijdelijk te blokkeren. 
 9. Deze TRADE EURO rekening zal opnieuw geactiveerd worden nadat de TRADE EURO partner alle informatie betreffende de transactie aan TRADE EURO heeft verschaft. Wanneer er TRADE EURO transacties plaatsvinden met het doel transactie commissies of fiscale verplichtingen te omzeilen of te vermijden, dan heeft TRADE EURO het recht om deze transacties te annuleren en correct uit te voeren, zonder hiervoor de toelating te vragen aan de betrokken TRADE EURO ondernemers. De TRADE EURO partner wordt  evenwel door de TRADE EURO directie op de hoogte gebracht van de uitgevoerde correcties. 
 10. De betaling van transacties wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in TRADE EURO. Het autoriseren van de TRADE EURO betalingen gebeurt door de goedkeuring van de ontvangen e-mail van TRADE EURO en/of online kan via de TRADE EURO rekening van de TRADE EURO partner.
 11. Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper kan TRADE EURO de TRADE EURO transactie ongedaan maken, dit uiteraard inclusief de transactiekosten.   Dit gebeurt steeds in overleg met de beide TRADE EURO partners.
 12. De betaling tussen de TRADE EURO partners kan geheel of gedeeltelijk in TRADE EURO geschieden, dit volgens onderlinge overeenkomst tussen partijen, maar met inachtname van de TRADE EURO percentages.
 13. Iedere TRADE EURO partner moet ten alle tijde de betaling van een verkoop aan een andere TRADE EURO partner aanvaarden in TRADE EURO. 
 14. Detail- en horecazaken moeten minimum 50% (inclusief btw) aanvaarden.
 15. De handelaar kan zelf een maximum bedrag in TRADE EURO per aankoop bepalen (dit bedrag moet wel duidelijk vermeld worden in de commerciële omschrijving). 
 16. B2B partners mogen onderling vrij onderhandelen over het TRADE EURO bedrag. TRADE EURO weigeren kan echter niet. 
 17. Aan iedere TRADE EURO partner die aanvaard werd kan bij zijn toetreding tot TRADE EURO een basis TRADE EURO kaskrediet toegestaan worden.  Het basisbedrag van de  kredietlijn bedraagt  2.500 Trade Euro. Dit wil zeggen dat de nieuwe TRADE EURO partner aankopen kan verrichten met TRADE EURO alvorens verkocht te hebben. Door ondertekening van de toetredingsovereenkomst verklaart de TRADE EURO partner zich akkoord met de algemene voorwaarden verbonden aan dit TRADE EURO kaskrediet.
  In principe is dit kaskrediet geldig voor de ganse duur van het TRADE EURO partnership
  Na goedkeuring van de toetreding ontvangt de TRADE EURO partner samen met zijn log-in gegevens per e-mail de bevestiging van het bedrag van het toegekende TRADE EURO kaskrediet. 
 18. Het bedrag van het basis TRADE EURO kaskrediet wordt bepaald volgens een aantal normen vastgelegd door de Directie.
  Bij misbruik of bij niet-naleving van de richtlijnen kunnen de normen en het bedrag van dit basis TRADE EURO kaskrediet op elk ogenblik gewijzigd worden. Het TRADE EURO partner wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht.
  Het TRADE EURO kaskrediet is intrestloos. 
 19. Na de afsluiting van de TRADE EURO  rekening, om welke reden ook, dient het negatief saldo aangezuiverd te worden.
  Indien de TRADE EURO partner na de afsluiting de TRADE EURO rekening niet saldeert, heeft TRADE EURO het recht om het openstaande negatieve saldo in te vorderen in Euro.
  Alle TRADE EURO administratie wordt exclusief behandeld door DOUBLE D EUROPE BV, Stationsplein 6, 9620 Zottegem. 
 20. De transacties in TRADE EURO waarbij de TRADE EURO partner koper of verkoper is zijn real-time te volgen op de online-rekening van de TRADE EURO partner. 
 21. Op het einde van elke maand ontvangt de TRADE EURO partner een factuur voor de maandelijkse administratieve bijdrage en de transactiekosten, zoals hieronder omschreven.
 22. De transactiekosten bedragen 4,5%. Deze worden gereduceerd naar 3,5% voor TRADE EURO partners die 100% TRADE EURO aanvaarden. (lid zijn van de 100% TRADE EURO club)
 23. De transactiekosten op de TRADE EURO transacties kunnen gewijzigd worden door TRADE EURO. Elke wijziging in tarifering zal 30 dagen op voorhand gecommuniceerd worden. 
 24. Een positief TRADE EURO saldo kan door een TRADE EURO partner in geen enkel geval worden opgeëist in euro’s. 
 25. De TRADE EURO partner verbindt zich ertoe de normale gangbare marktprijzen steeds te hanteren. Het is in geen enkel geval toegelaten verkoopprijzen te verhogen. Bij misbruik van deze regel kan de Directie de TRADE EURO partner onmiddellijk uitsluiten. 
 26. Om alle misverstanden bij transacties te vermijden wordt er aangeraden op iedere prijsofferte, bestelbon en factuur de TRADE EURO betalingsvoorwaarden duidelijk te vermelden. 
 27. De mogelijkheid bestaat om een TRADE EURO privé-rekening te openen. Deze rekening staat op naam van een natuurlijke persoon.  Deze privé rekening is gelinkt aan een hoofdrekening. Deze TRADE EURO privé-rekening kan alleen maar gecrediteerd worden door stortingen van de hoofdrekening maar ook door privéverkopen voor zolang deze een privékarakter hebben. De TRADE EURO privé-rekening beschikt niet over een TRADE EURO kaskrediet, tenzij anders overeengekomen wordt. Bij gebruik van de TRADE EURO privé-rekening worden eveneens de transactiekosten gefactureerd aan de TRADE EURO hoofdrekening.